U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ 87/2018), privredno društvo „LineVet“ d.o.o. Nova Pazova sa registrovanim sedištem u Novoj Pazovi, Šesta industrijska 10, matični broj: 21275379, PIB: 109960020 (u daljem tekstu: „LineVet“), koje zastupa Borko Ristić, direktor, ovim putem donosi:
OPŠTE USLOVE POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA „LINEVET“ D.O.O. NOVA PAZOVA PUTEM PLATFORME www.linevet.rs I POLITIKU O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I PODATAKA O LIČNOSTI

Kupac/pravno lice koje pristupa internet platformi www.linevet.rs (u daljem tekstu: „Platforma“) i koristi istu podrazumeva se da se slaže sa svim uslovima koji su navedeni u ovim opštim uslovima poslovanja LineVet-a putem Platforme i politikom o zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Uslovi poslovanja“), a koji će u nastavku teksta biti predstavljeni.

Pravljenjem jedinstvenog korisničkog profila putem Platforme, potvrđujete da ste se dobro upoznali sa Uslovima poslovanja, da ih razumete, i da ih prihvatate bez ograničenja i/ili uslovljavanja. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima poslovanja, molimo vas da napustite ovu Platformu.

Podaci o LineVet-u

Poslovno ime: „LineVet“ d.o.o. Nova Pazova;
Sedište: Nova Pazova, Šesta industrijska 10;
Matični broj: 21275379;
PIB: 109960020;
Kontakt tel.: 022/215-02-07 i 022/215-02-06;
E-mail: [email protected] , [email protected] i [email protected];
Web platforma: www.linevet.rs

Obeležja robe

LineVet je privredno društvo koje je registrovano u registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre i koje organizuje i vrši veleprodaju lekova, hrane i opreme za kućne ljubimce, putem/preko Platforme privrednim subjektima/ pravnim licima i preduzetnicima (u daljem tekstu: „Privredni subjekt/ Kupac“). LineVet posebno ističe da je svaki pojedinačni proizvod, koji se nudi radi prodaje privrednim subjektima, predstavljen i vizuelno i u odnosu na osnovne karakteristike svakog pojedinačnog proizvoda.

Propise koji se primenjuju u oblasti veleprodaje lekova, hrane i opreme za kućne ljubimce Privredni subjekt/ Kupac može pronaći na sledećim linkovima:

Prodajna cena robe

Imajući u vidu da je to naročiti interes svakog Privrednog subjekta/ Kupca, LineVet je na samoj Platformi u odnosu na svaki pojedinačni proizvod izrazio prodajnu cenu svakog pojedinačnog proizvoda, u koju nije uključen Porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: „Prodajna cena robe“). U Prodajnu cenu robe nisu uključeni i troškovi prevoza/ isporuke robe do Privrednog subjekta/ Kupca.

 

Registracija

Da bi Privredni subjekti/ Kupci mogli da kupuju robu i da bi naručivali robu kod od LineVet-a preko Platforme, moraju da imaju svoj korisnički nalog. 

Registracija/ kreiranje korisničkog profila Privrednog subjekta/ Kupca podrazumeva dobrovoljan unos podataka korisnika koji se odnose na podatke o Privrednom subjektu/ Kupcu, i to: poslovno ime, adresa sedišta i adresa isporuke, matični broj, PIB, podaci o zakonskom zastupniku, kontakt telefon i e-adresa.

Naručivanje robe

LineVet je organizovao naručivanje proizvoda putem/preko Platforme na sledeći način:

 1. Privredni subjekt/ Kupac bira proizvod koji želi da kupi, u delu koji se odnosi na prezentaciju proizvoda koji se nude radi prodaje;
 2. Privredni subjekt/ Kupac, u posebnom delu koji se odnosi na svaki pojedinačan proizvod, unosi količinu proizvoda koju želi da kupi;
 3. Privredni subjekt/ Kupac, po okončanom izboru proizvoda koje želi da kupi (i vrsta i količina), klikom na dugme „Završi kupovinu“ nastavlja sa realizacijom kupovine proizvoda i to tako što dobija tačan pregled (i) vrste izabranih proizvoda radi kupovine, (ii) količinu izabranih proizvoda radi kupovine, (iii) cenu, i pojedinačnu i zbirnu, izabranih proizvoda radi kupovine i (iv) obračun troškova prevoza/ isporuke robe;
 4. Privredni subjekt/ Kupac ima mogućnost da, za sve vreme dok se nalazi na stranici „www.linevet.rs“, izmeni/doda/odustane i od vrste i od količine izabranih proizvoda radi kupovine;
 5. Privredni subjekt/ Kupac, nakon završetka svih radnju na stranici www.linevet.rs, nastavlja i završava sa postupkom kupovine.

Preuzimanje robe

Roba/ proizvodi mogu se preuzeti na 2 (dva) načina:

 1. Preuzimanjem na adresi sedišta LineVet-a (bez dodatnih troškova);
 2. Isporukom na adresu sedišta Privrednog subjekta/ Kupca kurirskom službom Dexpress

Privredni subjekt/ Kupac optira za jednu od ove 2 (dve) opcije prilikom naručivanja robe.

Isporuka robe

Ukoliko Privredni subjekt/ Kupac poruči robu čija vrednost prelazi novčani iznos od 10.000,00 RSD (deset hiljada dinara), isporuka robe je besplatna, odnosno LineVet će snositi troškove isporuke robe.

LineVet naglašava da će se potruditi da kupljene proizvode dostavi svakom Privrednom subjektu/ Kupcu bez ikakvog odlaganja, ali da je očekivana isporuka kupljene robe u roku od 3 (tri) radna dana od dana kada Privredni subjekt/ Kupac primi obaveštenje LineVet-a da će poručena roba biti isporučena.

LineVet ističe da je dužan da isporuči tačno one proizvode koje je Privredni subjekt/ Kupac prethodno naručio i u svemu odgovara za saobraznost naručenih proizvoda, a Privredni subjekt/ Kupac se obavezuje da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda odmah po prijemu iste, i da o eventualnoj nesaobraznosti proizvoda odmah/ bez odlaganja obavesti LineVet.

Reklamacije na primljenu robu Kupac može dostaviti na e-adresu: [email protected], odnosno putem telefona: 022/215-02-07, ili pisanim putem na adresu sedišta LineVet-a, u Novoj Pazovi, Šesta industrijska 10.

LineVet ističe da reklamacije o kojima Privredni subjekt/ Kupac nije obavestio LineVet odmah/ bez odlaganja po prijemu robe, neće biti uzete u razmatranje.

Način plaćanja

LineVet ističe da se plaćanje na ime kupovine proizvoda može vršiti na sledeći način, u zavisnosti od načina preuzimanja robe:

 1. Za robu preuzetu na adresi sedišta LineVet-a/ plaćanje se vrši platnom karticom;
 2. Za robu koja se isporučuje na adresu sedišta Privrednog subjekta/ Kupca/ plaćanje se može vršiti pouzećem ili uplatom na račun LineVet-a.

Odustanak

LineVet naglašava da ponuda LineVet-a koja je učinjena Privrednom subjektu/ Kupcu putem Platforme ne obavezuje LineVet u slučaju da poručenu robu koja je navedena u prihvatu ponude/ narudžbini od strane Privrednog subjekta/ Kupca LineVet trenutno nema na stanju.

LineVet naglašava da Privredni subjekt/ Kupac ima pravo da odustane od zaključene kupoprodaje proizvoda bez plaćanja dodatnih troškova sve dok Privredni subjekt/ Kupac ne primi obaveštenje da će tražena roba biti isporučena.

Privredni subjekt/ Kupac ima pravo da odustane od zaključene kupoprodaje proizvoda i nakon prijema gore navedenog obaveštenja, sve dok mu tražena roba ne bude isporučena ali uz obavezu da LineVet-u nadoknadi troškove koje je LineVet-u svojim odustankom Privredni subjekt/ Kupac prouzrokovao.

LineVet naglašava da Privredni subjekt/ Kupac nema pravo da odustane od zaključene kupoprodaje proizvoda nakon što primi poručenu robu.

Privatnost

LineVet ističe da se privatni podaci o licima koja koriste Platformu u ime i za račun Privrednog subjekta/ Kupca (u daljem tekstu: „Korisnik“) prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

LineVet naglašava da dobrovoljno dostavljene i prikupljene podatke o ličnosti Korisnika neće obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom. 

LineVet naglašava da  podatke o ličnosti Korisnika prikuplja kako bi Privrednim subjektima/ Kupcima, odnosno Korisnicima olakšao upotrebu Platforme, kao i da bi sprečio zloupotrebu i nelegalne aktivnosti u okviru istog. Između ostalog, podaci o ličnosti se koriste za sve beneficije koje mogu proisteći iz korišćenja određenih proizvoda i usluga. 

LineVet naglašava da prihvatanjem ovih Uslova poslovanja Korisnici daju izričitu saglasnost da LineVet prikuplja, obrađuje, skladišti i beleži podatke navedene u određenom ugovoru i/ili porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o krajnjim kupcima/korisnicima i marketinga, rešavanja reklamacija, kako bi LineVet kvalitetno procenio da li su Privredni subjekti/ Kupci zadovoljni kvalitetom pruženih usluga dostave proizvoda LineVet-a, ali i kvalitetom samih proizvoda koje distribuira i prodaje LineVet.

LineVet posebno ističe, ne ograničavajući se, da LineVet prikuplja sledeće informacije o korisnicima Platforme, i to: 

 • datum i sat posete Platformi; 
 • vreme zadržavanja na Platformi;
 • odgovarajuća IP adresa; 
 • e- mail adresu
 • broj telefona
 • ime i prezime Korisnika;

Politika kolačića

LineVet obaveštava Privredne subjekte/ Kupce i Korisnike da prilikom redovnog posećivanja Platforme, odnosno bilo koje vebstranice na Platformi, LineVet ima pravo da sačuva određene informacije putem kolačića („cookie“) na računar Privrednog subjekta/ Kupca i/ili Korisnika i time omogući predmetnoj vebstranici da Privrednom subjektu/ Kupcu i/ili Korisniku prezentuje informacije koje su prilagođene njegovim potrebama. 

LineVet upoznaje krajnje kupce/korisnike da je kolačić/cookie mala baza podataka koja se čuva na računaru Privrednog subjekta/ Kupca i/ili Korisnika u momentu kada Privredni subjekt/ Kupac i/ili Korisnik pristupi Platformi, odnosno vebstranicama Platforme, na osnovu koje baze podataka Platforma, odnosno vebstranica, može da „zabeleži“ interesovanja Privrednog subjekta/ Kupca i/ili Korisnika i to prema onome što je Privredni subjekt/ Kupac i/ili Korisnik prilikom posete Platformi, odnosno vebstranici, birao. 

LineVet koristi kolačiće u svrhu oglašavanja svojih proizvoda, u svrhu merenja posećenosti i oglašavanja proizvoda/usluga i to na samom Sajtu. 

Način prikupljanja

LineVet prikuplja podatke o ličnosti Korisnika na različite načine, ali uvek i samo te podatke o ličnosti dobija direktno od Korisnika i to prilikom zaključenja odgovarajućeg ugovora, tokom izvršavanja iz obaveza odgovarajućeg ugovora i/ili putem interakcije na Platformi, kojim unosom se Korisnik bezuslovno saglašava sa ovim Opštim uslovima i prikupljanjem njegovih informacija od strane LineVet-a. 

Svrha prikupljanja

LineVet prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa i zaključenja različitih ugovora sa Privrednim subjektima/ Kupima, kao i realizacije prava i obaveza koje proističu iz tih ugovora, a radi se o sledećim slučajevima: 

Ispunjavanje ugovornih obaveza. LineVet prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, pre svega u cilju realizacije prava i obaveza koje proističu iz ugovora Privrednim subjektom/ Kupcem u čije ime i za čiji račun Korisnik istupa na Platformi. 

Obrada na osnovu saglasnosti klijenta. Obrada podataka o ličnosti se može zasnivati na saglasnosti lica na koje se podaci odnose, odnosno na konkretnoj saglasnosti konkretnog Korisnika, i to samo u slučaju kada je Korisnik dao izričitu saglasnost za obradu podataka za određenu svrhu (npr. ponude koje se dostavljaju putem e-adrese). Tada, obrada podataka o ličnosti se vrši samo u skladu sa obimom i za svrhu koja je definisana i dogovorena u obrascu saglasnosti. Data saglasnost može biti opozvana u svakom trenutku, sa pravnim dejstvom od momenta povlačenja saglasnosti. Saglasnost se može dati za:

 • Dostavljanje ponuda i reklamnog materijala LineVet-a; 
 • Kreiranje individualne ponude i obaveštenje o uslugama i proizvodima koji su prilagođeni ličnim potrebama lica na koje se podaci odnose.

Izuzetno, smatraće se da je Korisnik ostavljanjem svoje e-mail adrese LineVet-u, dao saglasnost da mu se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na e-adresu koju je tom prilikom ostavio.

Čuvanje podataka

LineVet ističe da je zaštita podataka o ličnosti Korisnika veoma važna i primarni cilj LineVeta jeste da Korisnici osete da su njihovi lični podaci sigurni kada koriste proizvode i usluge LineVeta. U skladu sa važećim zakonskim odredbama LineVet preduzima neophodne tehničke i organizacione mere kako bi osigurao bezbednost podataka o ličnosti Korisnika.

Prava krajnjih kupaca

LineVet naglašava da svaki Korisnik LineVeta ima pravo da od LineVeta traži informaciju o tome da li LineVet obrađuje njegove/njene podatke o ličnosti, i da, ukoliko ih LineVet obrađuje, traži i dobije pristup tim podacima.

LineVet napominje da, ukoliko podaci o ličnosti Korisnika nisu tačni, Korisnik ima pravo da zahteva da se oni isprave. 

LineVet ističe da Korisnik ima pravo da zahteva da LineVet izbriše podatke o ličnosti koji se na njih odnose, ako:

 • podaci o ličnosti Korisnika više nisu potrebni za svrhe za koje su prethodno prikupljeni i/ili obrađivani;
 • Korisnik povuče saglasnost koju je prethodno dao LineVet za obradu ličnih podataka;
 • su lični podaci Korisnika LineVeta prikupljeni na nezakonit način;

LineVet posebno naglašava da svaki Korisnik LineVet-a ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u slučaju da, po njihovom mišljenju, LineVet krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

LineVet zaključuje da svaki Korisnik LineVeta, u pogledu obrade podataka o ličnosti koju LineVet vrši, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ostvaruje sledeća prava: 

 • pravo na pristup podacima o ličnosti;
 • pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti; 
 • pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti; i 
 • pravo na prenosivost podataka o ličnosti;

Opšte odredbe

Kupovinu proizvoda putem/preko Platforme mogu vršiti samo privredni subjekti/ pravna lica i preduzetnici i to pod uslovom da:

 1. Ispunjavaju zakonske uslove za trgovinu/promet hrane, opreme i lekova za kućne ljubimce, odnosno poseduju odgovarajuću dozvolu za obavljanje ovde navedenih delatnosti, i 
 2. Registrovani su kod Agencije za privredne registre.

Samim aktom registracije i/ ili naručivanja robe preko Platforme Privredni subjekti/ Kupci, odnosno Korisnici izjavljuju da su pročitali i razumeli sve Opšte uslove, odnosno opšte uslove poslovanja i politiku privatnosti, da su sa njima upoznati i da su u potpunosti saglasni sa ovde iznetim opštim uslovima prodaje.

Ovi Opšti uslovi predstavljaju sastavni deo svakog ugovora koji zaključe LineVet i Privredni subjekt/ Kupac.